Regulamin

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zaprezentowanych produktów prosimy o kontakt.

 

Definicje

 1. Sprzedawca - serwis działający pod adresem: www.konarmeble.pl prowadzony przez

Konar - Meble Konrad Wieczorek
ul. Śnieżki 12 Długa Szlachecka, 05-071 Sulejówek,

NIP:952 196 85 59, REGON: 141979316, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 2559, zarejestrowany przez Burmistrza Halinowa,

Kontakt tel.  696 487 566, e-mail: biuro@konarmeble.pl

Numer konta firmowego:

51 1140 2004 0000 3302 6358 6128

 1. Klient: podmiot, osoba kupująca Produkt oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną.
 2. Konto: indywidualny panel Klienta w Sklepie Internetowym po dokonaniu Rejestracji, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować.
 3. Produkt: towar oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, będący przedmiotem Umowy sprzedaży.
 4. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Cena – ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych, nie obejmują kosztów dostawy. Łączna cena jaką zobowiązany jest zapłacić Klient, w związku z zamówieniem Produktów, jest podana w koszyku po wybraniu opcji dostawy oraz w podsumowaniu zamówienia.
 6. Termin – podany w Sklepie Internetowym termin dostawy jest sugerowany. Ostateczny termin dostawy Sprzedawca uzgodni z klientem indywidualnie.
 7. Dostawa - dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, zamówionego produktu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Dostawca - firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów do klienta.
 9. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży.
 10. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Konar-Meble, działający pod adresem www.konarmeble.pl.
 11. Sklep Stacjonarny: sklep firmowy znajdujący się w siedzibie firmy.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron).  
 13. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz sposób prowadzenia sprzedaży Produktów przez Sklep Internetowy.
 2. Podstawowym i preferowanym sposobem porozumiewania się z konsumentem jest poczta elektroniczna.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, przyjęcie do realizacji będzie następnego Dnia Roboczego.
 4. Bieg terminu realizacji złożonego zamówienia liczony jest w Dniach Roboczych.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 6. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła „Zlecenie” podsumowujące zamówienie wraz z terminem oraz wszystkimi kosztami, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 8. Konieczne jest potwierdzenie zlecenia przesłanego drogą e-mail w formie załącznika. Należy sprawdzić wszystkie dane podane w zleceniu. Potwierdzenie Zlecenia przez Klienta jest momentem zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Termin realizacji zamówienia liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie, w przypadku wybrania opcji przedpłaty.
 10. Termin realizacji zamówienia przy wyborze opcji „za pobraniem” liczony jest w Dniach Roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. W dniu przekazania zamówionych Produktów Dostawcy, Klient jest informowany drogą e-mail o nadaniu przesyłki.
 12. Łóżka transportowane są w częściach w kilku kartonach do samodzielnego montażu. W oferowanym zestawie meblowym znajduje się instrukcja montażu jak również niezbędne elementy montażowe.
 13. Każda przesyłka jest dokładnie zapakowana, tak by produkt doszedł bezpiecznie.
 14. Informujemy, że przy wysyłce kilku paczek firma kurierska może dostarczyć każdą paczkę oddzielnie.
 15. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę, czy nie ma widocznych uszkodzeń opakowania w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 16. Zawsze odpowiadamy na wysłane do nas e - maile, jeśli nie otrzymaliście Państwo odpowiedzi w ciągu 24 godzin w Dni Robocze, proszę napisać jeszcze raz, ponieważ prawdopodobnie nie dostaliśmy tej wiadomości.
 17. Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia różnic w odcieniach barw mebli tzn. kolor widoczny na zdjęciu na monitorze „paleta kolorów” może różnic się z odcieniem od rzeczywistego koloru na produkcie.

 

II. Odstąpienie od umowy Sprzedaży.

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35, czyli:

- dodatkowych kosztów jeżeli Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktów oferowany przez Sprzedawcę,

- bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

 1. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu – w przypadku sprzedaży jednego Produktu.

- w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego Produktu – w przypadku sprzedaży wielu Produktów w jednym zamówieniu, które zostały dostarczone osobno.

 1. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Klient może odstąpić od umowy korzystając z formularza (załącznik nr 1) . Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci wszystkie otrzymane od klient płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrotu Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.
 5. Należy odesłać Przedmiot na adres Sprzedawcy: Konar - Meble Konrad Wieczorek
  ul. Śnieżki 12, Długa Szlachecka, 05-071 Sulejówek, nie później niż 14 dni od poinformowania o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przy przesłaniu zlecenia podsumowującego zamówienie (przed zawarciem umowy sprzedaży), Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Przedmiotu wynikające z niewłaściwego korzystania z niej, w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

III. Gwarancja i rękojmia

 1. Produkty meblowe sprzedawane przez firmę Konar - Meble objęte są 5 letnią gwarancją.
 2. Na materace 2 do 10 lat , zależnie od modelu i producenta.
 3. Na stelaże i inne dodatki sypialniane dajemy 2 lata gwarancji.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej wniesienia.
 6. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżenie ceny albo o odstąpienie od umowy sprzedaży, lub żądać wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
 7. Klient korzystający z tytułu rękojmi, zobowiązany jest do dostarczenia Produktu wadliwego na adres Sprzedawcy.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Produktów, Klient powinien kierować drogą elektroniczną na adres biuro@konarmeble.pl.
 9. Warunki gwarancji określone są w oświadczeniach gwarancyjnych przy otrzymaniu Produktu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany tego regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sporu.

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

od umowy.

 

Dane Sprzedawcy

www. konarmeble.pl

Konar - Meble Konrad Wieczorek
ul. Śnieżki 12 Długa Szlachecka, 05-071 Sulejówek,

NIP:952 196 85 59,

Kontakt tel.  696 487 566, e-mail: biuro@konarmeble.pl

 

Dane Klienta

- imię i nazwisko

 

- adres

 

- nr telefonu i adres poczty elektronicznej

 

- nr konta bankowego na który należy przesłać zwrot płatności

 

 

 

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących Produktów:

Nazwa produktu

 

Nr zamówienia

 

Data złożenia zamówienia

 

Data odbioru produktu

 

Suma uiszczonych płatności (w tym cena i koszty dostarczenia produktu)

 

Uwagi

 

Data wypełnienia formularza

 

Podpis

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl